Pašvaldības atbalsts

 

Pašvaldības iesaiste projektos infrastruktūras pilnveidošanai uzņēmējdarbības veicināšanai:

  • “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas”
    2020.gada 20. martā Limbažu novada pašvaldība noslēdza līgumu par ražošanas ēkas būvniecību Meliorācijas ielā 14, Limbažos. Uz pašvaldībai piederošā zemes gabala tiek būvēta angāra tipa ražošanas ēka  4400 m2 platībā, kā arī šķemboti laukumi piekļuves nodrošināšanai un produkcijas  uzglabāšanai. Plānots, ka būvdarbi ilgs vienu gadu. Limbažu novada pašvaldība ēkas būvdarbus īsteno projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas”, Nr.5.6.2.0/19/I/005, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. pasākuma “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 391 647,19 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums – 1 740 158,53 EUR, valsts budžeta dotācija – 87 440,69 EUR un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums – 564 047,97 EUR.;
  • Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Limbažu novada pašvaldība īstenojusi Mehanizācijas ielas pārbūves projektu. Pārbūves rezultātā sakārtota lietusūdens novadsistēma, uzlabota ielas nestspēja un atjaunots ielas segums. Lai iela būtu droša gājējiem, tā sašaurināta līdz 7,5 metru platumam, vienlaikus izbūvējot uz tās ielu apgaismojumu un gājēju ietvi. Mehanizācijas ielas pārbūve veikta Limbažu novada pašvaldības īstenotā un Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību”, Nr.5.6.2.0/18/I/019, specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. pasākuma “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Šī projekta kopējās izmaksas ir 1 863 566,83 EUR – no tām ERAF 1 504 648,28 EUR, valsts budžeta dotācija 66 381,54 EUR un Limbažu novada pašvaldības līzfinansējums 292 537,01 EUR;

  • 2020.gada jūnijā Limbažu pilsētā noslēgusies pērnā gada rudenī uzsāktā Tīrumu ielas pārbūve. Darbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projektā “Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, Nr. 3.3.1.0/19/I/002. Tīrumu iela nodrošina piekļuvi Meža ielā 4a, Limbažos, pagājušā gada nogalē pašvaldības īstenotā projektā izbūvētai ražošanas ēkai, kā arī tās pretējā ielas pusē esošajam SIA “LATVIA TIMBER INTERNATIONAL” īpašumam. Ielai līdz šim nebija konkrētas robežas, tādēļ aptuveni 280 m posmā veikta tās segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, pastiprinot pamata kārtas, izbūvējot asfalta segumu, kā arī veidojot nomales. Rezultātā tapusi sakārtota un funkcionāla ražošanas teritorija. Šajā pašā projektā 2019.gadā tika veikta arī Noliktavu ielas, Limbažos, pārbūve. Projekta kopējās izmaksas ir 1 194 182,24 EUR, tajā skaitā 445 764,62 EUR ERAF, 182 746,33 EUR valsts budžeta dotācija un 565 671,29 EUR Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums.