Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”

Reģ. nr.: 40900028205
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
SEB banka, UNLALV2X
Konts: LV 19 UNLA 0055 0028 6251 8
E-pasts: lauta@limbazunovads.lv
Mājaslapa: www.lauta.lv