Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” – “Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra” – saīsināti “LAUTA” ir Limbažu novada pašvaldības izveidota iestāde, kas darbojas saskaņā ar “Publisko aģentūru likums” un aģentūras nolikumu.

AĢENTŪRAS darbības mērķis ir attīstīt tūrismu un uzņēmējdarbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, īstenojot novada tūrisma un uzņēmējdarbības  politiku, izstrādājot tūrisma un uzņēmējdarbības nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, iesaistot industriju un sabiedrību, kā arī sekmēt brīvprātīgā darba attīstību Limbažu novadā. Veikt pārvaldībā nodoto pašvaldības ūdenstilpju un piederošo piekrastes zonu lietderīgu un efektīvu apsaimniekošanu, valdījumā nodotā sporta inventāra un sporta laukumu apsaimniekošanu, daudzveidīgu tautas sporta aktivitāšu veicināšanu.

Savu mērķu sasniegšanai aģentūra veic saimniecisko darbību LR normatīvajos aktos, Limbažu novada domes saistošajos noteikumos, lēmumos un „LAUTA” nolikumā noteiktā kārtībā un apmērā. Aģentūras pārraudzību veic Limbažu novada dome.