Apraksts

Limbažu novada pašvaldības aģentūra „LAUTA”- “Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra”- saīsināti “LAUTA”  ir Limbažu novada pašvaldības izveidota iestāde, kas darbojas saskaņā ar „Publisko aģentūru likums” un aģentūras nolikumu.
Aģentūras mērķis ir veidot Limbažu novada atpazīstamību un identitāti, īstenot tūrisma, uzņēmējdarbības, kā arī sociālās uzņēmējdarbības politiku, veicināt tautas jaunradi, sekmēt materiālo un nemateriālo kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, mūžizglītību, sociālo līdzdalību, kultūras mantojuma pieejamību, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus, un kvalitatīvus kultūras tūrisma pakalpojumus, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Savu mērķu sasniegšanai aģentūra veic saimniecisko darbību LR normatīvajos aktos, Limbažu novada domes saistošajos noteikumos, lēmumos un „LAUTA” nolikumā noteiktā kārtībā un apmērā. Aģentūras pārraudzību veic Limbažu novada dome.