Pilnveido tūrisma infrastruktūru Vidzemes piekrastē

Limbažu novada pašvaldība īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu “Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē”, Nr. 22-09-AL22-A019.2201-000005

Atbilstoši 2020.gadā veiktajam pētījumam “2. Ziņojums. Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras izvērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā”- viena no prioritātēm ir publiskās infrastruktūras tīkla pilnveide, ņemot vērā Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā, integrējot universālā dizaina risinājumus trūkstošajās vietās un izmantojot vienotu vizuālo identitāti ar oriģināliem vietas identitātes akcentiem.

Projekta mērķis- Publiski pieejamas tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē

Projekta id.nr. Nr. 22-09-AL22-A019.2201-000005

Projekta realizēšanas laikā atjaunota publiski pieejamā tūrisma infrastruktūra:

  1. Norādes zīmes nr.706 uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem Liepupes pagastā (2 komplekti);
  2. Iegādāti informatīvie stabi starptautiskās gājēju takas E9, kas Latvijā pazīstama kā Jūrtaka- posma marķēšanai Salacgrīvas piekrastē. (25 stabi, 50 norādes)
  3. Veikta dažāda formāta tūrisma informatīvo stendu pamatņu atjaunošana Skultes, Liepupes, Salacgrīvas, Ainažu pagastos, Salacgrīvas un Ainažu pilsētās (40 komplekti).

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: Projekta kopējās izmaksas 21 176,13 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 17999, 98 EUR.