KONKURSS Atbalsts komercdarbības uzsākšanai

2020. gada konkurss

Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novada konsultatīvo uzņēmēju padomi.
Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai.
Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta laika periodā no 2020.gada 16. marta līdz 2020.gada 29. maijam.
Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Par konkursā iesniegtā komercdarbības projekta atbalstāmām tiek noteiktas pretendenta izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām:
1. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
2. ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, komersanta reģistrācijas izmaksas.);
3. interneta mājaslapas izstrādi;
4. licenču iegādi;
5. specifiska rakstura datorprogrammu iegādi;
6. specifiska rakstura darba spēka apmācību;
7. preču zīmes reģistrāciju;
8. telpu remontu izmaksas, ja ir telpu nomas līgums;
9. patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
10. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot).

Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:

• cauršūts (caurauklots) konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020.gadā”” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese.
• konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020.gadā””, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri, tālruņa numurs 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv.

Iesniegtās biznesa idejas vērtēs konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2020. gadā” vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Ģirts Ieleja, Limbažu novada pašvaldība, Attīstības nodaļas vadītājs;
2. Aigars Legzdiņš, „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” SIA, Limbažu konsultāciju biroja vadītājs;
3. Andris Bērzkalns, „Madara 93” SIA, valdes priekšsēdētājs;
4. Aija Ošāne, „EkoDārzs” SIA, valdes priekšsēdētāja;
5. Kaspars Mežapuķe, „Virte Tehnoloģijas” SIA, valdes priekšsēdētājs;
6. Gundega Vanaga-Janberga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Siguldas biznesa inkubatora vadītāja.