Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde februārī

20.februārī Multifunkcionālajā Skultes centrā norisinājās Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Par aktuālo novadā un Limbažu novada domes komiteju un domes sēžu darba kārtības jautājumiem informāciju sniedza Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Pašvaldības vadītājs informēja uzņēmēju padomi, ka ir uzsāktas sarunas ar sabiedrību par Limbažu novada skolu tīklu pārveidi, kā arī februāra domes sēdē tiks skatīts 2024.gada pašvaldības budžets.

Sēdes laikā tika pārskatīts Limbažu uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums un apspriesta padomes nākotnes darbība. Padomes priekšsēdētāja  Anna Poindere un Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre aicināja uzņēmējus paust viedokli par turpmāko sadarbību starp pašvaldību un uzņēmēju konsultatīvo padomi. Izskanēja priekšlikums, ka padomi varētu veidot mazāks skaits pārstāvji nevis 30 padomes locekļi.

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre: Padomei ir svarīga savstarpējā komunikācija ar citiem uzņēmējiem, lai iepazītu viens otru un sadarbotos, tāpēc turpmāk plānots vairāk aktualizēt šo virzienu. Komunikācija ar pašvaldību ir jāveido ciešāka, lai uzņēmēji varētu vairāk iesaistīties jautājumos, kuri skar uzņēmējdarbību un kopīgi ar pašvaldību rast piemērotākos risinājumus. Konkrētāka informācija par izmaiņām padomes nolikumā vēl sekos.

Limbažu novada pašvaldības aģentūras LAUTA vadītāja Ilze Millere un Salacgrīvas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristiāna Kauliņa prezentēja datus par tūrisma nozares pārvaldību, lielākajiem tūrisma pasākumiem Limbažu novadā un aicināja padomi iesniegt priekšlikumus Limbažu novada tūrisma stratēģijas 2024.-2030.gada rīcības plānam.

Padomes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties arī citi interesenti, kuri nav padomes sastāvā. Sēdes tiek organizētas reizi mēnesī un darba kārtību, un citu informāciju par tām var uzzināt Limbažu novada pašvaldības mājas lapā – www.limbazunovads.lv, Pašvaldības aģentūras LAUTA mājaslapā – www.lauta.lv, Uzņēmēju konsultatīvās padomes facebook.com profilā – https://www.facebook.com/LNUKP .

Sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Beāte Kožina