Par aģentūru

Limbažu novada pašvaldības aģentūra „LAUTA” ir Limbažu novada pašvaldības izveidota iestāde, kas darbojas saskaņā ar „Publisko aģentūru likums” un aģentūras nolikumu, kuras mērķis ir veidot Limbažu novada atpazīstamību un identitāti, īstenot tūrisma, uzņēmējdarbības, kā arī sociālās uzņēmējdarbības politiku, veicināt tautas jaunradi, sekmēt materiālo un nemateriālo kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, mūžizglītību, sociālo līdzdalību, kultūras mantojuma pieejamību, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus, un kvalitatīvus kultūras tūrisma pakalpojumus, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Savu mērķu sasniegšanai aģentūra veic saimniecisko darbību LR normatīvajos aktos, Limbažu novada domes saistošajos noteikumos, lēmumos un „LAUTA” nolikumā noteiktā kārtībā un apmērā. Aģentūras pārraudzību veic Limbažu novada dome.

Aģentūras galvenie uzdevumi tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma jomā:

1. Attīstīt kvalitatīvus, inovatīvus un unikālus tūrisma produktus balstoties uz materiāliem un nemateriāliem Limbažu novada resursiem, ievērojot labās prakses piemērus Latvijā un ārvalstīs;

2. Veidot tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgas attīstības un mārketinga stratēģiju Limbažu novadā, nosakot stratēģiskos produktus, mērķtirgus, pārdošanas kanālus, īstenojot to sadarbībā ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;

3. Nodrošināt tūrisma informācijas centra darbību, informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem novada administratīvajā teritorijā, kvalitatīvi sniedzot apmeklētājiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumus;

4. Veicināt un koordinēt daudzveidīgu un plašu tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību Limbažu novadā;

5. Veicināt Limbažu novada tūrisma objektu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā īstenojot tūrisma veicinošus pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

6. Uzraudzīt ar tūrismu saistīto informatīvo aprīkojumu, infrastruktūru Limbažu novadā un sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt to atjaunošanu vai papildināšanu;

7. Piedalīties tūrisma projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē, kā arī vadīšanā savas kompetences ietvaros;

8. Veidot sadarbības tīklu (pudurošanos) Vidzemes piekrastē atbilstoši teritoriālajam dalījumam un tematisko tīklošanos reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī atbilstoši jau identificētajiem (un potenciālajiem) tūrisma produktiem – Hanzas pilsētas Latvijā un Eiropā (Eiropas kultūras maršruts), Zaļais ceļš (greenways), Eiropas kājnieku maršruts piekrastē (E9), Dzelzs priekškara maršruts (Euro velo 13, potenciālais Eiropas kultūras maršruts);

9. Organizēt dažāda formāta kultūras un mākslas pasākumus Burtnieku kvartālā (Burtnieku ielas 2, Burtnieku ielas 4 un Torņa ielas 3, Limbažos, iekšpagalmā);

Aģentūras galvenie uzdevumi uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības jomā:

1. Par Limbažu novada uzņēmējdarbības centru izveidot Burtnieku ielas 2, Limbažos, ēku, un turpmāk nodrošināt, lai šī ēka būtu kā radoša un atvērta vide jebkuram interesantam, kur tikties aktīviem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas vēlas kopā vai katrs atsevišķi uzsākt, vai attīstīt uzņēmējdarbību, sociālo darbu, mākslas, vai izglītības aktivitātes, kā arī nodrošināt izglītojošu informāciju un konsultācijas jebkuram uzņēmējam;

2. Burtnieku ielā 2, Limbažos, izveidot koprades telpas un nodrošināt pieejamību (pop-up birojs);

3. Organizēt konkursu „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”;

4. Sekmēt saimniecisko darbību Limbažu novadā, tas ir uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību, tautas jaunrades attīstību, radošo un digitālo industriju kompetences celšanu;

5. Sniegt finanšu un juridiska rakstura konsultācijas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem;

6. Pārstāvēt Limbažu novada uzņēmējus sadarbībā ar komercbankām un valsts finanšu institūciju ALTUM;

7. Veicināt jauno uzņēmēju sadarbību ar Siguldas biznesa inkubatoru;

8. Izglītot un sniegt metodisku atbalstu Limbažu novada tūrisma uzņēmējdarbības veicējiem.

Aģentūras organizatoriskā struktūra un darbinieki

Aģentūrā ir 4 darbinieki ar kopējo slodzi – 3,5 (vasaras periodā no 15.05.-15.09.- papildus slodze +1 slodze).