Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

Latvijas Lauku konsultāciju centrs projekta “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros atbalsta gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem, un labākās idejas apbalvojot ar naudas balvām.

Ietver:

 • informatīvo/pieredzes apmaiņas dienu;
 • “Laukiem būt!” 6 dienu mācības;
 • noslēguma/prezentāciju dienu;
 • individuālo sadarbību;
 • konkursu „Laukiem būt!”.

“LAUKIEM BŪT!” 6 DIENU MĀCĪBAS

Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu, jauno uzņēmēju un jaunienācēju laukos zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību.
Mācību dalībnieki – jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, individuāli vai komandā:

 • ar esošu uzņēmējdarbības ideju;
 • kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē;
 • iepriekšējo gadu mācību un konkursa dalībnieki.

Mācību ilgums – 25 astronomiskās stundas.
Pieteikšanās mācībām – informatīvās dienas laikā aizpilda mācību pieteikuma anketu.
Mācības norisinās LLKC birojos visā Latvijā. Sev tuvāko biroju meklē šeit – http://new.llkc.lv/lv/biroji
Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 14. oktobrī.
Mācību saturs
 – tiek veltīts laiks dažādu ar uzņēmējdarbību saistītu tēmu apguvei, biznesa idejas pilnveidošanai un individuālo biznesa plānu/ideju aprakstu izstrādei.

Mācībās ietvertās tēmas:

 • Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
 • Resursi un grāmatvedība
 • Biznesa plāns (būtība, sastāvdaļas, veidošana)
 • Finanšu plānošana
 • Tirgus analīze
 • Mārketings un reklāma
 • Prezentēšanas prasmes
 • Uzņēmēju labā prakse
 • Un citas uzņēmējam un uzņēmējdarbībā nepieciešamas tēmas.

Mācību noslēgums – beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam, pēc kura prezentēšanas tiek saņemts sertifikāts, kurš dod iespēju dalībai konkursā “Laukiem būt!”.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām mācību dalībniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas.
Individuālās sadarbības mērķis ir radīt jauniešiem pilnvērtīgu atbalstu savu ideju īstenošanā un sniegt konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu vai esoša uzņēmuma attīstības iespējām.
Individuālā sadarbība ietver:

 • konsultācijas par biznesa plāna izstrādi;
 • mentoringu biznesa idejas attīstīšanā;
 • iesaistīšanu citās LLKC/VLT/ZST/MKPC aktivitātēs (semināros, pieredzes braucienos utt.);
 • sadarbības veidošanu pēc mācību un konkursa noslēguma.
 • RADĀS JAUTĀJUMS?

Raksti uz e-pastu laukiembut@llkc.lv vai arī sazinies ar sev tuvākā LLKC konsultāciju biroja atbildīgo kontaktpersonu- LLKC Limbažu konsultāciju birojs – Jautrīte Legzdiņa, 26184476, jautrite.legzdina@llkc.lv 
Seko “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut!