Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem Limbažu novadā 2022.gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem Limbažu novadā 2022.gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums Limbažu novadā deklarētām fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), juridiskām personām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā un saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām personām), kuru dzīvesvieta  deklarēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piešķirts no aprēķinātās NĪN summas par vienu īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kas atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā, šādā  apmērā un kārtībā:

  • eksportējošiem uzņēmumiem piemēro atlaidi 50 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas de minimis ietvaros uz vienu gadu, ja tiek saglabāts darbinieku skaits 80 % apmērā pret iepriekšējā pārskata perioda esošo vidējo darbinieku skaitu un, ja preču vai pakalpojumu eksports sastāda vismaz 50 % no neto apgrozījuma pēdējā gada pārskatā. (Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, gada pārskats, izziņa no VID par strādājošo skaitu un deklarācija par saņemto atbalstu de minimis ietvaros.)
  • ražošanas uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām pirmos trīs gadus piemēro NĪN atlaidi 90 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas.  (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);
  • ražošanas uzņēmumiem par atjaunotām ēkām (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi mainot vai nemainot būves apjomu) pirmajā gadā pēc nodošanas ekspluatācijā piemēro NĪN atlaidi 50 % apmērā, bet otrajā gadā 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas. (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);
  • ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, (piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas un u.tml.), ja tajās notiek pamatražošana, tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas, ja uz taksācijas gada 30. jūniju izpildās šādi nosacījumi: saglabāta ražošana; investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija līdz tekošā taksācijas gada 30. jūnijam; saglabātas darba vietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā. (Jāiesniedz iesniegums,izziņa);
  • viesnīcu ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu īpašniekiem – uzņēmumiem un fiziskajām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, tai skaitā zeme uz kuras ir ēkas, kuru lietošanas veids ir viesnīca (viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas)), tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas, ja izpildās šādi nosacījumi: tiek sniegts viesnīcas ar ēdināšanas nodrošināšanu pakalpojums; tiek saglabātas darba vietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā. (Jāiesniedz iesniegums).

Fiziskām un juridiskām personām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienam nekustamajam īpašumam (saskaņā ar 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 7, “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” 1. daļas 1. punktu) par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu 50% apmērā no NĪN summas. Ja bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā tiek izmantota tikai daļa no zemes,  NĪN summa tiek samazināma tikai šai zemes daļai. (Jāiesniedz iesniegums līdz 2022.gada 30. janvārim, turpmākajos gados – līdz pirmstaksācijas gada 30. novembrim. Iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu un platību, kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā. Jāiesniedz bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta kopiju, informāciju par uzņēmuma darbību (sertificētā platība),  zemes nomas līguma kopiju, ja zeme tiek iznomāta.) NĪN maksātājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru zeme tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai un kuri pretendē uz NĪN atvieglojuma saņemšanu vienam nekustamajam īpašumam pēc īpašnieka izvēles, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, jāreģistrējas (ar savu bankas kodu karti, kodu kalkulatoru, smart ID vai tml.) Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā kā de minimis atbalsta pretendentam, lai saņemtu atbalsta prasītāja identifikācijas numuru, kas tiek pievienots iesniegumam.

Ja Nodokļa maksātājs atbilst vairākām kategorijām, kam ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus, Limbažu novada pašvaldība piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, vislabvēlīgākajam nosacījumam, saskaņā ar Nodokļa maksātāja iesniegumu.

Personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, Limbažu novada pašvaldībā jāiesniedz motivēts iesniegums.

Visu iepriekš minēto nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu veidu iesniegumu veidlapas būs atrodamas Limbažu novada pašvaldības un pašvaldības administrāciju (Salacgrīvas un Alojas administrāciju) mājaslapās, Limbažu novada pašvaldības un visās iepriekš minētās pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centros, visās pagasta pārvaldēs pie pārvalžu sekretāriem un telefoniski vai elektroniski  sazinoties ar Limbažu novada pašvaldības NĪN speciālistiem.

Vairāk informācijas par NĪN atvieglojumiem Limbažu novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” (precizēti ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu) mājas lapā limbazi.lv: https://www.limbazi.lv/lv/konsolideti-saistosie-noteikumi.

Informācija: www.limbazi.lv

 

Foto: Ingus Evertovskis